REGULAMIN USŁUGI PODPISPRAWNY.PL

Regulamin określa zasady i warunki świadczenia i korzystania z Usługi podpisprawny.pl drogą elektroniczną w ramach Systemu dzialprawny.pl.

Artykuł 1. Definicje

1. Administrator – Dział Prawny sp. z o.o. odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000505171, NIP 521-367-01-12.

2. Dokument – plik elektroniczny udostępniany, w ramach Systemu dzialprawny.pl, Użytkownikowi do zapoznania się i podpisania, który z chwilą złożenia podpisu elektronicznego, wyraża oświadczenie woli o treści zawartej w pliku wobec stron, w nim wskazanych lub go podpisujących.

3. eIDAS – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.

4. Karta podpisów Podpisprawny.pl – dokument wydany przez Administratora potwierdzający wykonanie powiązanej z Dokumentem Usługi.

5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Systemu dzialprawny.pl.

6. Podpisprawny.pl – oprogramowanie służące świadczeniu Usługi przez Administratora.

7. Regulamin – Regulamin świadczenia usługi Popisprawny.pl.

8. System dzialprawny.pl – system informatyczny służący do elektronicznego zarządzania dokumentami, z którego korzysta Klient.

9. Usługa / Usługa podpisprawny.pl – usługa świadczona droga elektroniczną przez Administratora polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania Dokumentu do Użytkownika za pośrednictwem Systemu dzialprawny.pl w celu zapoznania się z nim, jego podpisania elektronicznie oraz udostępnienia wersji podpisanej Dokumentu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

10. Użytkownik – osoba fizyczna, która działa w imieniu własnym lub reprezentowanego przez siebie podmiotu (osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej) i korzysta z Usługi zapoznając się z Dokumentem oraz akceptując jego treść poprzez złożenie podpisu elektronicznego w ramach Systemu dzialprawny.pl oraz Usługi.

Artykuł 2. Warunki niezbędne do korzystania z Usługi podpisprawny.pl

1. Aby skorzystać z Usługi, w szczególności rozpocząć proces podpisywania Dokumentów, Klient musi być uprawniony do korzystania z Systemu dzialprawny.pl.

2. Aby skorzystać z Usługi podpisprawny.pl Użytkownik i Klient powinni mieć dostęp do systemu informatycznego o następujących wymaganiach:

a. dostęp do Internetu, poprzez aktywne połączenie pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS,

b. dostęp do przeglądarki internetowej, która, w razie gdy jest to wymagane, powinna umożliwiać obsługę połączenia szyfrowanego,

c. dostęp do oprogramowania umożliwiającego odczytywanie Dokumentów przesyłanych w różnych formatach (m. in. tekstowych i graficznych) przez osoby, które je udostępniają Użytkownikowi za pośrednictwem Systemu dzialprawny.pl,

d. posiadanie adresu poczty elektronicznej i dostęp do niej, z zastrzeżeniem, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Usługi może wiązać się z koniecznością spełnienia dodatkowych wymogów, w szczególności w przypadku korzystania z kwalifikowanych podpisów elektronicznych, wymogiem jest posiadanie dostępu do usługi do składania podpisu elektronicznego kwalifikowanego, oraz ważnego certyfikatu wydanego przez jego dostawcę.

Artykuł 3. Funkcjonalności i korzystanie z Usługi Podpisprawny.pl przez Klienta i Użytkownika

1. Klient rozpoczyna korzystanie z Usługi od wprowadzenia do Systemu dzialprawny.pl danych osoby, która będzie składać podpis elektronicznych w ramach Usługi: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.

2. Klient wprowadzając do Systemu dzialprawny.pl dane określone w ust. 1 powyżej jest zobowiązany posiadać niezbędne zgody na wykorzystanie ich w Systemie dzialprawny.pl. W razie nieuprawnionego użycia lub przekazania tych danych Klient ponosi odpowiedzialność z tym związaną oraz zwalnia Administratora ze wszelkich możliwych roszczeń w tym zakresie.

3. Po stronie Klienta leży zapewnienie i sprawdzenia, aby osoby wskazane do podpisania Dokumentu, były należycie umocowane do działania w imieniu podmiotu, za który podpis składają. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak lub nieprawidłowe umocowanie tych osób.

4. Wprowadzanie danych osoby, która będzie składać podpis elektronicznych umożliwia przekazanie jej Dokumentu do zapoznania się i podpisania, co następuje poprzez wygenerowanie z Systemu dzialprawny.pl wiadomości e-mail, zawierającej link aktywacyjny do panelu podpisu elektronicznego, wysyłanej automatycznie na adres poczty elektronicznej wprowadzony do Systemu dzialprawy.pl przez Klienta.

5. Klienci w ramach korzystania z Systemu dzialprawny.pl mają możliwość przesyłania Dokumentów składających się z plików elektronicznych, zawierających informacje będące w szczególności przedmiotem oświadczenia woli, oświadczenia wiedzy, uzgodnienia, konsultacji bądź projektu umowy.

6. Użytkownik klikając na link aktywacyjny do panelu podpisu elektronicznego przystępuje do korzystania z Usługi oraz oświadcza, że dane zawarte w linku aktywacyjnym dotyczą jego i są prawidłowe.

7. Użytkownik po kliknięciu w link aktywacyjny do panelu podpisu elektronicznego zapoznaje się z Dokumentem.

8. W razie akceptacji treści Dokumentu, Użytkownik zobowiązany jest potwierdzić swoją tożsamość poprzez wpisanie swoich danych: imienia, nazwiska oraz wyrazić akceptację Regulaminu oraz Zasad przetwarzania danych osobowych, a następnie w celu podpisania Dokumentu elektronicznie, kliknąć w przycisk „Podpisz”.

9. Kliknięcie w przycisk „Podpisz” przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia woli lub wiedzy o treści określonej w Dokumencie.

10. W momencie, gdy wszyscy Użytkownicy wskazani jako podpisujący klikną w przycisk „Podpisz”:

a. dochodzi do zgodnego złożenia przez nich oświadczenia woli lub wiedzy o treści wskazanej w Dokumencie, oświadczeń dochodzi do zawarcia umowy o treści określonej w

b. w przypadku gdy Dokument jest umową, poprzez zgodne złożenie Dokumencie,

c. do Systemu dzialprawny.pl u Klienta automatycznie wysyłany jest Dokument wraz z adnotacjami o datach i sposobie złożenia podpisów oraz z danymi Użytkowników, którzy podpisali Dokument.

d. Użytkownik automatycznie otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu podpisywania elektroniczną wersję Dokumentu wraz z informacją o datach złożenia podpisów oraz danymi Użytkowników, którzy podpisali Dokument.

11. Użytkownik, którego dane są nieprawidłowe zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania poprzez zawiadomienie o tym Klienta. Klient i Użytkownik ponoszą odpowiedzialność za podanie bądź utrzymywanie danych niepełnych, nieaktualnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych.

12. Administrator zobowiązuje się przechowywać Dokument nadany lub podpisany przez Klienta lub Użytkownika w ramach Usługi Podpisprawny.pl przez czas ustalony z Klientem.

13. Weryfikacja podpisów złożonych Dokumentu następuje poprzez wskazany w dokumencie link lub kod QR do informacji o złożonych podpisach.

14. Weryfikacja danych osobowych Użytkowników, jeśli będzie miała zastosowanie w wybranej funkcjonalności w ramach Usługi, może się odbywać za pośrednictwem usługi identyfikacji realizowanej na podstawie odrębnej umowy/regulaminu przez Administratora lub zewnętrznych dostawców.

Artykuł 4. Zasady korzystania z Usługi podpisprawny.pl

1. Użytkownik nie może udostępniać innym osobom trzecim możliwości korzystania z Usługi, w tych danych dostępowych do swojego konta, jeśli takie posiada w Systemie dzialprawny.pl.

2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub przepisów prawa, Administrator może uniemożliwić dostęp określonemu Użytkownikowi do Systemu dzialprawny.pl lub do Usługi.

3. Zabronione jest agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych za pomocą Usługi Podpisprawny.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych systemów informatycznych, serwisów Internetowych itp., chyba, że taka zgoda została udzielona przez Administratora.

4. Zabronione jest wykorzystywanie oznaczenia „Podpisprawny.pl” oraz „dzialprawny.pl”, zarówno w formie słownej jak i graficznej, bez zgody Administratora.

5. Zabronione jest korzystanie z Usługi podpisprawny.pl w sposób sprzecznym z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych danych bądź danych osób trzecich bez ich zgody, podszywanie się pod inne podmioty, nadużycie/ przekroczenie posiadanych uprawnień, działanie bez należytych uprawnień oraz naruszenie integralności Dokumentu.

6. W przypadku naruszenia Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów Administrator może zaprzestać w trybie natychmiastowym świadczyć Usługi na rzecz osoby, która dokonała naruszenia, lub uzależnić dalsze korzystanie z Usługi od weryfikacji takiej osoby lub przypadku z Klientem.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. działania Klientów i Użytkowników, w tym za działania opisane w art. 4 ust. 5 Regulaminu,

b. realizację bądź zaniechania czynności związanych z Dokumentem oraz korzystaniem z Usługi podpisprawny.pl, oraz za następstwa takich działań bądź zaniechań.

c. treść Dokumentu, zawarcie (albo niezawarcie) umowy, jej ważność, skuteczność, dobór formy prawnej, reprezentację stron, skutki prawne czynności podejmowanych w ramach Usługi podpisprawny.pl

d. prawidłowość informacji podawanych przez Klientów lub Użytkowników, ani zdolność lub uprawnienia Klientów, Użytkowników, lub innych podmiotów reprezentowanych przez Użytkowników do bycia podmiotem uprawnionym lub posiadającym zdolność prawną do zapoznania się i podpisywania Dokumentów

8. Administrator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą (na zasadach ogólnych) za szkodę rzeczywistą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych niniejszym Regulaminem, z wyłączeniem utraconych korzyści. W stosunku do przedsiębiorców odpowiedzialność Administratora jest ograniczona do szkody wyrządzonej działaniem umyślnym lub poniesionej w wyniku rażącego niedbalstwa.

Artykuł 8. Poufność i ochrona danych osobowych

1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych było zgodne z rozporządzeniem RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Usługi podpisprawny.pl określone zostały w dokumencie „Zasady przetwarzania danych osobowych”.

3. W zakresie dotyczącym powierzenia przetwarzania danych osobowych Administratorowi przez Klienta związanym ze świadczeniem przez Administratora Usługi oraz korzystania z Systemu dzialprawny.pl, zasady przetwarzania danych reguluje odrębna umowa powierzenia danych osobowych zawarta pomiędzy Administratorem a Klientem. Dane, które mogą zostać powierzone przez Klienta Administratorowi, dotyczą w szczególności osób korzystających z Usługi podpisprawny.pl oraz obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko, miejsce zatrudnienia, numer IP a także inne dane, w zależności od realizowanej usługi.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw dotyczących danych osobowych w przypadku , gdy naruszenie takie wynika z czynności Klienta lub Użytkownika w Systemie dzialprawny.pl lub w trakcie korzystania z Usługi, w tym także w przypadku, gdy Klient nie posiada niezbędnych zgód do korzystania z danych osobowych osób, którym wysyła Dokument do zapoznania i podpisania elektronicznie.

5. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta lub Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu bądź przepisów prawa w związku z korzystaniem z Usługi podpisprawny.pl lub Systemu działprawny.pl

6. Administrator jest uprawniony w zakresie niezbędnym do komunikacji, korzystania z usług świadczonych przez Administratora do przekazywania danych Klientów, Użytkowników lub podmiotów reprezentowanych przez Użytkowników innym Klientom, Użytkownikom lub podmiotom reprezentowanym przez Użytkowników.

7. Administrator może powierzyć dane osobowe Użytkownika do dalszego przetwarzania innemu podmiotowi. Podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora, jest zobowiązany zapewnić przetwarzanie danych osobowych i ich ochronę na zasadach analogicznych jak Administrator. Podmiotami przetwarzającymi mogą być w szczególności podmioty świadczące usługi techniczne, programistyczne, hostingowe, dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych.

Artykuł 10. Reklamacje i konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

1. Użytkownik lub podmiot reprezentowany przez Użytkownika uprawnieni są złożyć reklamację, jeżeli Usługa nie jest przez Administratora realizowane lub jest realizowana w sposób niezgodny z Regulaminem.

2. Reklamację składa się elektronicznie na adres Administratora, podając przynajmniej następujące informacje: adres e-mail Użytkownika, opis reklamowanej usługi, w tym oznaczenia Dokumentu, jeśli zastrzeżenia jego dotyczą oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.

3. W razie konieczności uzupełnienia dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji podanych danych lub informacji, Administrator poprosi o jej uzupełnienie określając termin i zakres. Bezskuteczny upływ terminu powoduje, że reklamacja nie zostanie rozpatrzona i Administrator ją odrzuca.

4. Administrator rozpoznaje reklamację niezwłocznie.

5. Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od powstania przyczyn będących podstawą do reklamacji.

6. Decyzja o sposobie rozpatrzenia reklamacji wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

7. Podmiot działający na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usługi bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia (prawo odstąpienia).

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą osoby działającej na prawach konsumenta, oraz – w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym – jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą tej osoby.

9. Prawo odstąpienia nie przysługuje: 

a. w przypadku Użytkowników, gdy świadczenie Usługi rozpoczyna się w momencie otwarcia przez Użytkownika linka umożliwiającego zapoznanie się i podpisanie Dokumentu, i oznacza zgodę na realizację Usługi.

b. w przypadku osoby działającej na prawach konsumenta, która nie jest Klientem Systemu dzialprawny.pl, a która korzysta z usługi w ramach Usługi podpisprawny.pl, poprzez otwarcie linku umożliwiającego zapoznanie się z treścią Dokumentu, a także poprzez użycie przycisku „podpisz” pod Dokumentem, ze względu na automatyczne wykonanie usługi w zakresie umożliwienia zapoznania się Dokumentem oraz ewentualnego podpisania Dokumentu elektronicznie.

10. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu elektronicznie na adres e-mail:  bok@podpisprawny.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Artykuł 11. Obowiązywanie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje Klienta i Użytkownika od momentu potwierdzenia zapoznania się z nim w procesie podpisywania Dokumentu poprzez odznaczenie elektronicznie akceptacji w wyznaczonym miejscu w panelu podpisu.

2. Administrator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku:

a. dostosowania postanowień Regulaminu do zmian w przepisach prawa lub wynikający z wiążących Administratora rozstrzygnięć organów państwowych lub sądów,

b. konieczności zapewnienia lepszego bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych, informacji poufnych,

c. konieczności zapobiegania nadużyciom lub naruszeniom i nieprawidłowościom związanym z korzystaniem z usług,

d. w celu usprawnienia działania Usługi podpisprawny.pl w związku ze zmianą technologii bądź funkcjonalności,

e. zmiany w zakresie lub sposobie świadczonych Usług,

f. w innych przypadkach wskazanych przez Administratora, w tym o charakterze redakcyjnym.

3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Administratora oraz po opublikowaniu przez Administratora zmienionego Regulaminu na jego stronie internetowej.

Artykuł 13. Postanowienia końcowe

1. Do umowy o świadczenie Usługi zastosowanie ma prawo polskie, o ile przepisy nie stanowią inaczej. Wszelkie spory związane z Usługami będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

2. W razie stwierdzenia nieważności niektórych postanowień Regulaminu przez sąd lub organ publiczny, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i są wiążące.

3. Postanowienia Regulaminu w relacjach między Administratorem a podmiotem posiadającym uprawnienia konsumenta, nie uchybiają przepisom prawa, których stosowania nie można wyłączyć, a  przyznają konsumentom szerszą ochronę.

4. Klient wyraża zgodę, aby Administrator używał nazwy, oznaczenia lub logo Klienta w celu realizacji Usługi oraz działań informacyjnych i marketingowych o świadczonych usługach.

s

DZIAŁ PRAWNY SP. Z O.O.

Aleje Jerozolimskie 148, Warszawa

+48 509 200 330

info@dzialprawny.pl

facebook.com/DzialPrawnyPl linkedin.com/dzial-prawny