ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona i poszanowanie danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Ten dokument służy wyjaśnieniu w jakim celu i na jakich zasadach mogą być przez nas – jako Administratora - przetwarzane dane osobowe i jakie prawa przysługują osobom, których dane są przetwarzane.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe to informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania poprzez jedną lub kilka danych, w tym na przykład: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane o adresie, numer IP urządzenia, informacje gromadzone za pomocą plików cookie.

RODO

„RODO” to potoczna nazwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”). RODO reguluje Twoje i nasze prawa i obowiązki dotyczące danych osobowych.

ADMINISTRATOR I KONTAKT

DZIAŁ PRAWNY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Nasze dane kontaktowe: DZIAŁ PRAWNY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, 02-326 Warszawa, NIP 521-367-01-12, REGON 147203002, KRS 0000505171, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres email: [email protected]

Więcej informacji o kontakcie z nami znaleźć można na stronie internetowej www.dzialprawny.pl.

PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

a. świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), tj.:

i. dostępu do i korzystania z systemu dzialprawny.pl lub usługi podpisprawny.pl,

ii. komunikacji w zakresie rozwiązywania zgłoszeń,

iii. komunikacji we wszelkich innych kwestiach związanych z korzystaniem z systemu dzialprawny.pl lub usługi podpisprawny.pl,

iv. w celach technicznych, w szczególności, Twoje dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. poprzez wykonywanie kopii, testów, wykrywanie błędów lub innych nieprawidłowości, ich naprawę, ochronę przed naruszeniami.

b. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. marketingu i reklamy produktów lub Administratora, a także do celów analitycznych lub statystycznych,

c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń oraz obrony przed nimi,

d. wypełniania innych obowiązków Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO), a w szczególności do celów:

i. rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych, oświadczeń o odstąpieniu od umowy,

ii. rozliczeniowych (podatkowych i rachunkowych),

e. w innych celach, na podstawie Twojej zgody, gdy jest wymagana.

2. Jeżeli Administratorowi przekazano Twoje dane osobowe do celów realizowania komunikacji lub korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, to – w zależności od danej sytuacji – dane te są udostępniane albo powierzane do przetwarzania Administratorowi. Osoba przekazująca Twoje dane osobowe powinna być do tego uprawniona, na przykład posiadać Twoją stosowną zgodę, jak również spełnić względem Ciebie obowiązek informacyjny.

3. W przypadku udostępnienia Administratorowi Twoich danych osobowych przez podmioty inny niż Ty, Administrator staje się administratorem tych danych i w przypadkach wymaganych przepisami prawa, spełnia obowiązek informacyjny wobec Ciebie (zgodnie z art. 13 i 14 RODO). Treść obowiązku informacyjnego znajduje się w załączniku nr 1 do Zasad przetwarzania danych osobowych.

4. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania tych danych Administrator może nie mieć możliwości świadczenia usług na Twoją rzecz.

5. Administrator może przetwarzać dane osobowe, które przekazane zostały ze źródeł zewnętrznych, takich jak publiczne bazy danych, zewnętrzni dostawcy, za pośrednictwem których Administrator umożliwia korzystanie z systemu dzialprawny.pl lub usługi podpisprawny.pl.

6. Administrator stosuje pliki „cookie”. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików “cookie” określa Polityka Plików Cookie.

RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH I CZAS ICH PRZETWARZANIA

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które mają związek ze świadczeniem usług przez nas jako Administratora, tj.: imię, nazwisko, nazwa Twojej firmy lub nazwa Twojego miejsca pracy, adres email, adresy IP, numer telefonu, adresy do dostaw produktów, numer NIP, a także inne dane, które mogą wynikać z wymogów prawa, realizacji umowy lub objęte zostały Twoją zgodą.

2. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umowy o świadczenie usług elektronicznych określonych Regulaminem. Dane będziemy przechowywać przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a. obsługi osób korzystających z usług (np. rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych);

b. przechowywania oświadczeń składanych w ramach korzystania z usług, jeśli którakolwiek z osób je składające korzysta z usług Administratora;

c. wypełnienia obowiązków prawnych, podatkowych lub rachunkowych,

d. zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych lub reklamowych będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia Twojego sprzeciwu.

4. Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody reklamowych będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia jej wycofania.

5. Po upływie okresu przetwarzania Twoje dane osobowe są usuwane lub zanonimizowane, pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe a przepisy nie zakazują albo nie nakazują dalszego przetwarzania tych danych.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Twoje dane osobowe możemy udostępnić podmiotom uprawnionym do ich otrzymania (w tym organom wymiaru sprawiedliwości) na mocy przepisów prawa.

2. Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane wskazanym przez nas podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, to jest dostawcom usług świadczącym:

a. usługi techniczne, hostingowe (m. in. przechowywanie danych w tzw. chmurze obliczeniowej) związane z rozwijaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych i serwisów internetowych,

b. usługi niezbędne do świadczenia usług przez Administratora (np. nasi pracownicy, podmioty powiązane z Administratorem osobowo lub kapitałowo),

c. usługi wspomagające świadczenie usług przez Administratora (księgowe, windykacyjne, doradcze, marketingowe).

3. Twoje dane osobowe możemy udostępniać innym osobom korzystającym z usług Administratora, gdy jest to niezbędne do korzystania z tych usług bądź komunikacji z tym związanej.

4. Twoje dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom za Twoją zgodą, w tym do celów własnych tych podmiotów - celów marketingowych oraz przesyłania treści handlowych drogą elektroniczną. Zgoda może zostać wyrażona również poprzez działanie wyrażające taką zgodę.

BEZPIECZEŃSTWO

1. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas najważniejsze. Dokładamy wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

2. W trakcie świadczenia usługi dokładamy należytej staranności, aby przesyłanie danych do i od Administratora było bezpieczne. Nie zabezpieczamy jednak przesyłania danych w obrębie poczty elektronicznej, za której bezpieczeństwo odpowiadają użytkownicy.

TWOJE PRAWA

1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,

b. żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,

c. żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,

d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

f. przenoszenia Twoich danych osobowych,

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. W celu realizacji wyżej wymienionych uprawnień należy skontaktować się z Działem Prawnym Spółką z o.o. drogą e-mailową pod adresem [email protected] lub w inny sposób, określony w punkcie „ADMINISTRATOR I KONTAKT” oraz wyraźnie określić treść żądania.

ZAŁĄCZNIK NR 1

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13. RODO - DLA PODMIOTÓW KORZYSTAJACYCH Z SYSTEMU DZIALPRAWNY.PL I USŁUGI PODPISPRAWNY.PL

INFORMACJA O TYM, SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie po zaakceptowaniu przez Ciebie Regulaminu usługi podpisprawny.pl podczas składania podpisu elektronicznego. Twoje dane mogliśmy także uzyskać wcześniej, poprzez ich wprowadzenie przez podmiot, który kieruje do Ciebie dokument do podpisu, a Twoje dane posiadał na innej podstawie prawnej. Wówczas Twoje dane zostały nam przekazane, a my jesteśmy ich Administratorem w procesie ich przetwarzania (szerzej przeczytasz o tym niżej, w Klauzuli informacyjnej na podst. art. 14 RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest: DZIAŁ PRAWNY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, 02-326 Warszawa, NIP 521-367-01-12, REGON 147203002, KRS 0000505171, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – dostawca systemu dzialprawny.pl oraz usługi podpisprawny.pl.

KONIECZNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby móc zrealizować usługę podpisprawny.pl zgodnie z Regulaminem. Brak tych danych osobowych spowoduje, że nie dojdzie do realizacji usługi podpisprawny.pl i dokument nie zostanie przez Ciebie podpisany.

PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

a. świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), tj.:

i. dostępu do i korzystania z systemu dzialprawny.pl lub usługi podpisprawny.pl,

ii. komunikacji w zakresie rozwiązywania zgłoszeń,

iii. komunikacji we wszelkich innych kwestiach związanych z korzystaniem z systemu dzialprawny.pl lub usługi podpisprawny.pl,

iv. w celach technicznych, w szczególności, Twoje dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. poprzez wykonywanie kopii, testów, wykrywanie błędów lub innych nieprawidłowości, ich naprawę, ochronę przed naruszeniami.

b. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. marketingu i reklamy produktów lub Administratora, a także do celów analitycznych lub statystycznych,

c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń oraz obrony przed nimi,

d. wypełniania innych obowiązków Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO), a w szczególności do celów:

i. rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych, oświadczeń o odstąpieniu od umowy,

ii. rozliczeniowych (podatkowych i rachunkowych),

e. w innych celach, na podstawie Twojej zgody, gdy jest wymagana.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które mają związek ze świadczeniem usług przez nas jako Administratora, tj.: imię, nazwisko, nazwa Twojej firmy lub nazwa Twojego miejsca pracy, adres email, adresy IP, numer telefonu, adresy do dostaw produktów, numer NIP, a także inne dane, które mogą wynikać z wymogów prawa, realizacji umowy lub objęte zostały Twoją zgodą.

2. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umowy o świadczenie usług elektronicznych określonych Regulaminem. Dane będziemy przechowywać przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a. obsługi osób korzystających z usług (np. rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych);

b. przechowywania oświadczeń składanych w ramach korzystania z usług, jeśli którakolwiek z osób je składające korzysta z usług Administratora;

c. wypełnienia obowiązków prawnych, podatkowych lub rachunkowych,

d. zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych lub reklamowych będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia Twojego sprzeciwu.

4. Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia jej wycofania.

5. Po upływie okresu przetwarzania Twoje dane osobowe są usuwane lub zanonimizowane, pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe a przepisy nie zakazują albo nie nakazują dalszego przetwarzania tych danych.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Twoje dane osobowe możemy udostępnić podmiotom uprawnionym do ich otrzymania (w tym organom wymiaru sprawiedliwości) na mocy przepisów prawa.

2. Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane wskazanym przez nas podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, to jest dostawcom usług świadczącym:

a. usługi techniczne, hostingowe (m. in. przechowywanie danych w tzw. chmurze obliczeniowej) związane z rozwijaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych i serwisów internetowych,

b. usługi niezbędne do świadczenia usług przez Administratora (np. nasi pracownicy, podmioty powiązane z Administratorem osobowo lub kapitałowo),

c. usługi wspomagające świadczenie usług przez Administratora (księgowe, windykacyjne, doradcze, marketingowe).

3. Twoje dane osobowe możemy udostępniać innym osobom korzystającym z usług Administratora, gdy jest to niezbędne do korzystania z tych usług bądź komunikacji z tym związanej.

4. Twoje dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom za Twoją zgodą, w tym do celów własnych tych podmiotów - celów marketingowych oraz przesyłania treści handlowych drogą elektroniczną. Zgoda może zostać wyrażona również poprzez działanie wyrażające taką zgodę.

PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), tylko podmiotom, które spełnią odpowiednie wymagani dotyczące ochrony Twoich danych osobowych, na następujących warunkach:

1. co do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w tych krajach, wydana została stosowna decyzja Komisji Europejskiej.

2. podmioty te stosują standardowe klauzule umowne, wydane przez Komisję Europejską;

3. podmioty te obowiązuje stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

4. oraz inne zabezpieczenia, wymagane dla spełnienia odpowiedniego stopnia ochrony, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.

TWOJE PRAWA

1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,

b. żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,

c. żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,

d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

f. przenoszenia Twoich danych osobowych,

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. W celu realizacji wyżej wymienionych uprawnień należy skontaktować się z Działem Prawnym Spółką z o.o. drogą e-mailową pod adresem [email protected] lub w inny sposób, określony w punkcie „ADMINISTRATOR I KONTAKT” oraz wyraźnie określić treść żądania.

KONTAKT

DZIAŁ PRAWNY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, 02-326 Warszawa, NIP 521-367-01-12, REGON 147203002, KRS 0000505171, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Adres email: [email protected]

Więcej informacji o kontakcie z nami znaleźć można na stronie internetowej www.dzialprawny.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 14. RODO - DLA ADRESATÓW DOKUMENTÓW Z SYSTEMU DZIALPRAWNY.PL (KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUGI PODPISPRAWNY.PL)

INFORMACJA O TYM, SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane otrzymaliśmy od podmiotu korzystającego z systemu dzialprawny.pl, korzystającego z usługi podpisprawny.pl celem przesłania do Ciebie dokumentu do zapoznania się z nim oraz podpisania podpisem elektronicznym. Administratorem lub podmiotem udostępniającym nam Twoje dane osobowe jest podmiot korzystający systemu dzialprawny.pl, a naszą rolą jest obsługa procesu podpisywania dokumentu poprzez świadczenie usługi podspisprawny.pl.

Z chwilą akceptacji Regulaminu usługi podpisprawny.pl i złożenia podpisu elektronicznego, Administratorem Twoich danych osobowych będzie DZIAŁ PRAWNY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, 02-326 Warszawa, NIP 521-367-01-12, REGON 147203002, KRS 0000505171, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – dostawca systemu dzialprawny.pl oraz usługi podpisprawny.pl.

KONIECZNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane, które przekazuje nam podmiot korzystający z systemu dzialprawny.pl oraz usługi Podpisprawny.pl to imię, nazwisko, adres e-mail. Dane te służą zainicjowaniu procesu podpisywania elektronicznego dokumentu. Potwierdzenie Twoich danych jest dobrowolne, ale konieczne, aby móc zrealizować usługę podpisprawny.pl, w szczególności poprzez ich potwierdzenie w procesie podpisywania dokumentu podpisem elektronicznym. Brak potwierdzenia tych danych osobowych spowoduje, że nie dojdzie do realizacji usługi podpisprawny.pl i dokument nie zostanie przez Ciebie podpisany.

PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Do momentu złożenia podpisu, jak również w przypadku niepodjęcia przez Ciebie żadnych działań Twoje dane będziemy przetwarzać w celu:

a. realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. realizacji usług określonych Regulaminem na rzecz podmiotu korzystającego z systemu Dzialprawny.pl, który inicjuje proces obsługi wysłania do Ciebie dokumentu do zapoznania się i podpisania elektronicznie;

b. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń oraz obrony przed nimi;

c. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w celach marketingowych i reklamowych.

2. Od momentu złożenia podpisu w ramach usługi podpisprawny.pl przesłanego do Ciebie dokumentu Administratorem Twoich danych w związku przeprowadzonym procesem będzie DZIAŁ PRAWNY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i będzie przetwarzać Twoje dane zgodnie z Zasadami przetwarzania danych osobowych.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe do momentu otrzymania Twojego sprzeciwu bądź oświadczenia o wycofaniu zgody.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Twoje dane osobowe możemy udostępnić podmiotom uprawnionym do ich otrzymania (w tym organom wymiaru sprawiedliwości) na mocy przepisów prawa.

2. Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane wskazanym przez nas podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, to jest dostawcom usług świadczącym:

a. usługi techniczne, hostingowe (m. in. przechowywanie danych w tzw. chmurze obliczeniowej) związane z rozwijaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych i serwisów internetowych,

b. usługi niezbędne do świadczenia usług przez Administratora (np. nasi pracownicy, podmioty powiązane z Administratorem osobowo lub kapitałowo),

c. usługi wspomagające świadczenie usług przez Administratora (księgowe, windykacyjne, doradcze, marketingowe).

3. Twoje dane osobowe możemy udostępniać innym osobom korzystającym z usług Administratora, gdy jest to niezbędne do korzystania z tych usług bądź komunikacji z tym związanej.

4. Twoje dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom za Twoją zgodą, w tym do celów własnych tych podmiotów - celów marketingowych oraz przesyłania treści handlowych drogą elektroniczną. Zgoda może zostać wyrażona również poprzez działanie wyrażające taką zgodę.

TWOJE PRAWA

1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,

b. żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,

c. żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,

d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

f. przenoszenia Twoich danych osobowych,

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. W celu realizacji wyżej wymienionych uprawnień należy skontaktować się z Działem Prawnym Spółką z o.o. drogą e-mailową pod adresem [email protected] lub w inny sposób, określony w punkcie „ADMINISTRATOR I KONTAKT” oraz wyraźnie określić treść żądania.

KONTAKT

DZIAŁ PRAWNY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, 02-326 Warszawa, NIP 521-367-01-12, REGON 147203002, KRS 0000505171, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Adres email: [email protected]

Więcej informacji o kontakcie z nami znaleźć można na stronie internetowej www.dzialprawny.pl.

DZIAŁ PRAWNY SP. Z O.O.

ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

+48 509 200 330

[email protected]

facebook.com/DzialPrawnyPl linkedin.com/dzial-prawny