REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU DZIALPRAWNY.PL

Spis treści:

I. Postanowienia ogólne

II. Rodzaje i zakres usług

III. Warunki świadczenia usług

IV. Zawarcie i rozwiązanie umowy

V. Prawa autorskie i zasady licencji

VI. Odpowiedzialność

VII. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

VIII. Pliki cookies

IX. Tryb postępowania reklamacyjnego

X. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

1.1 Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną DZIAŁ PRAWNY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym umieszczonym w domenach www.dzial-prawny.pl oraz www.dzialprawny.pl, zwany dalej „Regulaminem”.

1.2 Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług, warunki ich świadczenia, warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

1.3 Niniejszy Regulamin udostępnia się nieodpłatnie Usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także umożliwia się pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

1.4 Dokonanie przez Usługobiorcę rejestracji w serwisie internetowym Usługodawcy jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą. Każdy Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu.

1.5 Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

a) „Dane osobowe” – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

b) „Informacja handlowa” – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Usługodawcę,

c) „Konsument” – osobę fizyczną, korzystającą z usług serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

d) „Prawo telekomunikacyjne” – ustawę z dnia 21 lipca 2000 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2001 r., Nr 73, poz. 852 ze zm.),

e) „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawę z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

f) „System teleinformatyczny” – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,

g) „Środki komunikacji elektronicznej” – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

h) „Usługi świadczone drogą elektroniczną” – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,

i) „Usługobiorca” – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, akceptując przedtem niniejszy Regulamin,

j) „Usługodawca” – DZIAŁ PRAWNY spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000505171, o numerze NIP 5213670112, o kapitale zakładowym w kwocie 102.800,00 złotych,

k) „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.).

l) „Serwis” – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu internetowego Usługodawcy, dostępne za pomocą systemów teleinformatycznych w domenach www.dzial-prawny.pl oraz www.dzialprawny.pl.

m) „Beta” – informacja wskazana na stronie internetowej definiuje Serwis w stanie technicznym umożliwiającym korzystanie ze wszelkich zaplanowanych funkcjonalności, po przeprowadzonych zamkniętych beta-testów, a pierwsi Usługobiorcy, po uiszczeniu przewidzianej w Serwisie ceny, zachowują pełne prawa reklamacyjne, jeśli wystąpią nieprzewidziane uprzednio błędy lub nieprawidłowości, związane z różnymi środowiskami i warunkami pracy Serwisu.

n) „Baza Wiedzy” – wszelkie treści Serwisu udostępniane w ramach umów zawieranych przez Usługobiorcę z Usługodawcą, a w tym: szablony, formularze, wzory, dokumenty, porady, opinie i inne treści wraz z funkcjonalnościami technicznymi, umożliwiającymi ich zautomatyzowane dostosowanie i wybór do wymogów korzystającego z Serwisu Usługobiorcy.

o) „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawę z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

II. Rodzaje i zakres usług

2.1. Niniejszy Regulamin obejmuje następujące usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną (zwane dalej „Usługami” lub „E-usługami”) w ramach prowadzonego Serwisu:

2.2. E-usługi opisane w punkcie poprzedzającym niniejszego Regulaminu mogą ponadto polegać na:

a) udostępnianiu miejsca na będących w dyspozycji Usługodawcy serwerach celem dodawania i przechowywania plików należących do Usługobiorcy,

b) przesyłaniu Usługobiorcom newsletterów,

c) przesyłaniu informacji handlowych Usługobiorcy,

d) aktualizacji Bazy Wiedzy stosownie do zmian zachodzących w prawie.

III. Warunki świadczenia usług

3.1. Minimalne wymagania konfiguracyjne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są dla Usługobiorcy następujące:

a) połączenie z siecią Internet,

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC lub MAC: Chrome 39.0, Mozilla Firefox 34.0, UWAGA: Internet Explorer 10.0 lub wyższa;

3.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych w punkcie 3.1. wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z Serwisem.

3.3. Usługobiorca obowiązany jest przy rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Usługodawcę, a także w ramach ewentualnego korzystania z formularza transakcji, o jakim mowa w pkt 4.8 niniejszego Regulaminu, podać wszelkie dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy, a w szczególności:

a) nazwę / imię i nazwisko Usługobiorcy,

b) NIP / PESEL,

c) adres siedziby / adres zamieszkania lub pobytu,

d) adres do korespondencji, jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania lub pobytu,

e) adres poczty elektronicznej.

3.4. W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną po dokonaniu rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Usługodawcę, Usługobiorcy przekazane zostaną:

a) login (będący adresem poczty elektronicznej Usługobiorcy wskazanym podczas rejestracji)

b) hasło

3.5. Usługobiorca, będący osobą fizyczną, może korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość usługi wymaga podania danych osobowych.

3.6. Zakazuje się dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności zakazuje dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy danych powodujących zachwianie pracy lub powodujących przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także danych naruszających dobra osób trzecich, ogólne normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.7. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

3.8. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał w sposób ciągły, lecz Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, aktualizacyjnych i innych podobnego rodzaju, należącego do niego systemu teleinformatycznego, co może spowodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcy czasowe korzystanie z usług. Usługodawca każdorazowo publikować będzie na stronie internetowej informację na temat przewidywanego terminu prac oraz okresu ich trwania.

3.9. W wyjątkowych okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo i stabilność systemu teleinformatycznego Usługodawca będzie mieć prawo do krótkotrwałego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usług drogą elektroniczną bez wcześniejszego opublikowania na ten temat informacji.

IV. Zawarcie i rozwiązanie umowy

4.1. Do zawarcia umowy dochodzi na skutek rozpoczęcia korzystania z usług.

4.2. Do rozpoczęcia korzystania z usług wymagana jest uprzednia rejestracja Usługobiorcy w Serwisie, a w przypadku usług płatnych uiszczenie stosownej opłaty.

4.3. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez sam fakt rejestracji w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, a w szczególności jeśli Usługobiorca udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając stosowne oświadczenie Usługodawcy z tym jednak zastrzeżeniem, iż odwołanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych oznaczać może brak możliwości dalszego świadczenia usług przez Usługodawcę, a przez co oznaczać będzie prawo Usługodawcy do odstąpienia od umowy z Usługobiorcą.

4.4. Zawarcie umowy dotyczącej płatnej części serwisu następuje z chwilą poprawnej rejestracji w serwisie oraz dokonania opłaty za e-usługę zgodnie z obowiązującym cennikiem. Z tą chwilą Usługobiorca uzyskuje dostęp i możliwość korzystania z płatnej części Serwisu w zakresie, a także przez okres szczegółowo określony w cenniku. Zawarcie umowy dotyczącej bezpłatnej części Serwisu następuje w zakresie szczegółowo określonym na stronach Serwisu, w chwili rejestracji i wyboru usługi nieodpłatnej (testowej). Skorzystanie z bezpłatnej części serwisu, a w tym usługi testowej jest nieobowiązkowe, lecz jest zalecane dla poznania funkcjonalności e-usługi dostępnej odpłatnie.

4.5. W oknie rejestracyjnym Usługobiorca serwisu podaje dane niezbędne do rejestracji. Dane te obejmować mogą w szczególności:

a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail, stanowiący login do e-usługi.

4.6. Po uzyskaniu linku aktywacyjnego przesłanego przez Usługodawcę na wskazany adres e-mail Usługobiorca potwierdza fakt rejestracji oraz uzyskuje hasło do swojego konta w serwisie. Po zmianie hasła Usługobiorca może logować się na stronie serwisu. Link aktywacyjny jest ważny przez okres wskazany w korespondencji e-mail.

4.7. Usługodawca rozpocznie świadczenie usług płatnych po dokonaniu stosownej opłaty przez Usługobiorcę. Przed dokonaniem płatności wymaga się wskazania danych niezbędnych do wystawienia przez Usługodawcę stosownej faktury dokumentującej zakup Usługobiorcy.

4.8. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa na stronach Serwisu. Usługodawca wskazać może na stronach Serwisu wybrany system płatności elektronicznych, za którego pośrednictwem można dokonać płatności za usługę, udostępniając w tym celu Usługobiorcom formularz transakcji.

4.9. Usługobiorca wyraża zgodę na przekazanie identyfikujących go danych, a w szczególności danych niezbędnych do wystawienia faktury do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego danego systemu płatności elektronicznych. Dokonanie płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności nastąpi poprzez automatyczne przekierowanie Usługobiorcy, po zatwierdzeniu przez niego formularza transakcji i stosownie do dokonanego wyboru, na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego, na stronę internetową banku lub stronę systemy elektronicznych płatności.

4.10. W celu skutecznego dokonania płatności Usługobiorca powinien zweryfikować dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego stosownie do zasad określonych przez dany podmiot obsługujący płatności elektroniczne.

4.11. Usługobiorca w celu korzystania z serwisu zobowiązuje się z należytą starannością posługiwać „loginem” i „hasłem” udostępnionym mu przez Usługodawcę, a w szczególności zobowiązuje się, iż nie będzie udostępniać tych danych osobom nieupoważnionym.

4.12. Zobowiązanie o jakim mowa w ustępie poprzedzającym dotyczy także posługiwania się loginem i hasłem przez umocowanych przez Usługobiorcę użytkowników Serwisu, w przypadku uzyskania przez Usługobiorcę uprawnień do większej liczby kont użytkownika. Usługobiorca zobowiązany jest poinformować wszystkich użytkowników Serwisu, którym przydzielony został odpowiedni login i hasło, o treści niniejszego Regulaminu.

4.13. Na skutek pozytywnej weryfikacji płatności dokonanej przez Usługobiorcę serwisu następuje udostępnienie zasobów serwisu w zakresie i na czas określony zależny od wyboru rodzaju danej umowy i usługi.

4.14. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy faktur VAT drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku o towarów i usług (tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 roku, Dz. U. nr 177, poz. 154 z późn. zm.). Faktury wysyłane będą na udostępniony w tym celu adres e-mail Usługobiorcy. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych wskazanych w celu wystawienia faktury przez Usługodawcę.

4.15. Umowa zostaje zawarta na czas określony stosownie do postanowień zawartych w punkcie 4.4. niniejszego Regulaminu z tym jednak zastrzeżeniem, iż Usługodawca jest uprawniony zachować dane i konfigurację poczynioną przez Usługobiorcę w Serwisie w zakresie tzw. „kont użytkownika” przysługujących Usługobiorcy przez okres do dwóch miesięcy od daty upływu okresu umowy w celu możliwości odnowienia umowy przez Usługobiorcę na kolejne okresy bez konieczności przeprowadzania ponownej konfiguracji przysługujących Usługobiorcy kont użytkownika. Po okresie wskazanym w niniejszym punkcie Regulaminu Usługodawca upoważniony będzie do trwałego usunięcia kont użytkownika przysługujących Usługobiorcy w przypadku, gdy kolejna umowa nie zostanie przez Usługobiorcę zawarta w przepisanym terminie.

4.16. Usługobiorca przez fakt rejestracji w Serwisie akceptuje udostępniany mu Regulamin Serwisu.

4.17. Skorzystanie przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną z wykorzystaniem udostępnionego mu „loginu” i „hasła” oznacza, iż Usługobiorca będący osobą fizyczną przystąpił do umowy osobiście lub przez osobę przez niego upoważnioną, a Usługobiorca będący przedsiębiorcą przystąpił do umowy osobiście lub przez osoby upoważnione do zawarcia w jego imieniu z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4.18. Usługobiorca będący konsumentem może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od umowy z Usługodawcą bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na adres siedziby Usługodawcy lub mailowo na adres: [email protected]. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy użyciu formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

4.19. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług, a także do zablokowania konta Usługobiorcy korzystającego z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wypowiedzenie umowy oraz usunięcie konta będzie się wiązało z usunięciem danych oraz poczynionych konfiguracji przez Usługobiorcę w Serwisie.

4.20. Usługodawca może odmówić świadczenia usług oraz usunąć konto Usługobiorcy, jeżeli zostało założone bezpośrednio po jego uprzednim usunięciu w sytuacji opisanej w punkcie poprzedzającym niniejszego Regulaminu.

V. Prawa autorskie i zasady licencji

5.1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści znajdujących się w Serwisie, a w szczególności wzorów pism, szablonów, dokumentów, formularzy, artykułów, porad, opinii i innych elementów Bazy Wiedzy Serwisu, a także do wszelkiej grafiki, zdjęć, rozwiązań technicznych i oprogramowania Serwisu (zwanych dalej łącznie „utworami”) przysługują Usługodawcy i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631).

5.2. Żaden z utworów nie może być przez Usługobiorcę powielany i rozpowszechniany w całości lub w części w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem, zamieszczaniem w Internecie bez zgody Usługodawcy określonej warunkami licencji, o jakiej mowa w Dziale V niniejszego Regulaminu. Każde użycie lub wykorzystanie utworów przez Usługobiorcę w całości lub w części bez zgody Usługodawcy, w granicach wykraczających poza zakres licencji, może skutkować powstaniem odpowiedzialności cywilnej i karnej.

5.3. Usługodawca z chwilą przekazania Usługobiorcy prawa do korzystania z Serwisu na mocy zawartych umów odpłatnych lub nieodpłatnych, o których mowa w Dziale IV niniejszego Regulaminu, udziela Usługobiorcy niewyłącznej, nieprzenaszalnej licencji, obowiązującej na terytorium całego świata, na korzystanie z wybranej usługi Serwisu, jego funkcjonalności oraz Bazy Wiedzy na następujących zasadach:

a) Usługobiorca może korzystać wyłącznie z funkcjonalności Serwisu odpowiadających wybranej przez Usługobiorcy umowie,

b) Usługobiorca może korzystać z funkcjonalności Serwisu przez okres wskazany w zawartej umowie, zaś po upływie tego okresu może korzystać z treści pobranych na własny użytek z Bazy Wiedzy, bezterminowo,

c) Usługobiorca może korzystać z Serwisu za pośrednictwem kont użytkownika odpowiadających liczbie określonej w zawartej przez Usługobiorcę umowie,

d) zabronione jest pobieranie całości Bazy Wiedzy w celu jej wtórnego wykorzystania w całości lub w istotnej części w sposób wykraczający poza własny użytek, a w szczególności w celu dalszej odsprzedaży,

e) zabronione jest wykorzystywanie elementów Bazy Wiedzy w sposób wykraczający poza własny użytek Usługobiorcy, a w szczególności w celach dalszej odsprzedaży,

f) licencja obejmuje również treści i funkcjonalności aktualizowane w trakcie obowiązywania umowy z Usługobiorcą.

VI. Odpowiedzialność

6.1. Usługodawca oświadcza, a Usługobiorca winien mieć na uwadze fakt, iż specyfika Serwisu polega na świadczeniu „e-usług” realizowanych w sposób zautomatyzowany, przez użycie technologii informacyjnych, dostępnych za pomocą technologii teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron stosunku umownego w tej samej lokalizacji.

6.2. Wszelkie treści i funkcjonalności zamieszczone w Serwisie, a także stanowiące elementy Bazy Wiedzy Serwisu nie są poradami i opiniami w rozumieniu przepisów art. 6 ust 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. Nr 10, poz. 65 z 2010 r., tekst jedn. z późn. zm.) i nie stanowią wykładni prawa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie przez Usługobiorcę w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub w stosunkach z innymi podmiotami. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości natury formalno-prawnej, ekonomicznej, podatkowej lub merytorycznej innego rodzaju Usługobiorca winien konsultować swe decyzje z właściwymi podmiotami świadczącymi stosowne doradztwo w sposób bezpośredni i zindywidualizowany do danej okoliczności sprawy.

6.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany, edycji lub usunięcia poszczególnych elementów Bazy Wiedzy, w szczególności na skutek zmiany przepisów prawa, orzecznictwa oraz praktyki sądów powszechnych i organów administracji.

6.4. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu zachowania aktualności udostępnianych treści w Bazie Wiedzy niemniej jednak nie gwarantuje Usługobiorcom aktualności tych treści, ani nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z nieaktualnych lub nieprawdziwych treści, co do których Usługobiorca winien stosować zalecenia ujęte w punkcie 6.2. niniejszego Regulaminu.

6.5. Usługodawca nie odpowiada za treść, jaką Usługobiorca nada wzorom tworzonych przez siebie dokumentów z wykorzystaniem szablonów i innych elementów znajdującym się w Bazie Wiedzy.

6.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną w okolicznościach prowadzonych przez Usługodawcę prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, z zachowaniem wymogów o jakich mowa w pkt 3.8. niniejszego Regulaminu.

6.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną wynikających z błędnej rejestracji dokonanej przez Usługobiorcę.

6.8. Usługodawca zobowiązuje się dochować należytej staranności stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Usługobiorcy, w szczególności stosując dostęp do systemu teleinformatycznego wyłącznie za pomocą udostępnianych Usługobiorcy: „loginu” oraz „hasła”.

6.9. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych przez osoby nieuprawnione, dlatego również Usługobiorca zobowiązany jest stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.

6.10. Informacja wskazana na stronie internetowej, iż serwis sprzedawany jest w fazie „Beta” - definiuje Serwis w stanie technicznym umożliwiającym korzystanie ze wszelkich zaplanowanych funkcjonalności, po przeprowadzonych przez Usługodawcę zamkniętych beta-testów, a pierwsi Usługobiorcy, po uiszczeniu przewidzianej w Serwisie ceny, zachowują pełne prawa reklamacyjne, jeśli wystąpią nieprzewidziane uprzednio błędy lub nieprawidłowości, związane z różnymi środowiskami i warunkami pracy Serwisu.

VII. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych / RODO

7.1. Usługodawca może przetwarzać bez zgody Usługobiorcy jego dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak w szczególności wskazane w pkt 3.3 niniejszego Regulaminu.

7.2. Usługodawca może przetwarzać inne dane niż wyżej wskazane, jeśli są niezbędne ze względu na właściwość usługi lub sposób jej rozliczenia. Dane te będą oznaczone jako dane niezbędne do świadczenia usługi lub sposobu jej rozliczenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości świadczenia usług w ramach Serwisu.

7.3. Usługodawca może przetwarzać dane eksploatacyjne Usługobiorcy, to jest charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną, takie jak:

a) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt 4.2. niniejszego Regulaminu,

b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,

c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

d) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

7.4. Po zakończeniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, z uwzględnieniem okresu o jakim mowa w pkt 4.15. niniejszego Regulaminu, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w pkt 3.3. niniejszego Regulaminu za wyjątkiem tych danych, które są:

a) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,

b) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, za zgodą Usługobiorcy,

c) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,

d) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

7.5. Usługodawca dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

7.6. Usługobiorca ma prawo wglądu i modyfikacji swych danych osobowych, które to prawo realizowane jest przez Usługobiorcę poprzez dostęp do swojego konta użytkownika w Serwisie lub poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do Usługodawcy. Więcej informacji na temat przysługujących praw użytkownika znaleźć można w zakładce RODO Klauzula informacyjna.

VIII. Pliki cookies

8.1. Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego urządzeniu niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia każdej z usług w ramach Serwisu. Pliki cookies używane przez Usługodawcę nie gromadzą danych osobowych Usługobiorcy, nie powodują zmian konfiguracyjnych urządzenia, ani zmian w zainstalowanym na nim oprogramowaniu, nie wprowadzają modyfikacji innych danych przechowywanych przez Usługobiorcę i nie naruszają integralności Serwisu. Pliki tekstowe cookies mogą być przez Usługobiorcę w każdej chwili usunięte.

8.2. Informacje zawarte w plikach cookies mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów statystycznych, badania potrzeb Usługobiorców, doboru reklam i promocji odpowiednio dopasowanych do zainteresowań Usługobiorców korzystających z zasobów Serwisu oraz przeciwdziałania nadużyciom w związku z korzystaniem.

8.3. Wyłączenie przez Usługobiorcę w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności w ramach usług Serwisu.

IX. Tryb postępowania reklamacyjnego

9.1. Usługobiorcy mają prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną.

9.2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres Usługodawcy.

9.3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Usługobiorcy z podaniem: jego nazwy / imienia i nazwiska, adresu siedziby / zamieszkania, identyfikującego go adresu elektronicznego,

b) dokładny opis występującego problemu będącego podstawą reklamacji,

c) datę wystąpienia problemu.

9.4. Reklamacje, które nie będą zawierały danych wymienionych w poprzedzającym punkcie nie podlegają rozpatrzeniu.

9.5. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o decyzji pisemnie, na adres wskazany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 roku.

10.2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy ze stosownym zachowaniem praw uprzednio nabytych przez Usługobiorcę.

10.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami zawartych przez Usługodawcę indywidualnych umów dotyczących świadczenia usług pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.

10.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz. 93 ze zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawa telekomunikacyjnego.

DZIAŁ PRAWNY SP. Z O.O.

ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

+48 509 200 330

[email protected]

facebook.com/DzialPrawnyPl linkedin.com/dzial-prawny