Kontakt

DZIAŁ PRAWNY Spółka z o.o.
Aleje Jerozolimskie 148
02-326 Warszawa

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
pod nr: 0000505171

kapitał zakładowy:
102 800,00 złotych
NIP: 521-367-01-12
REGON: 147203002

Korespondencja:Al. Jerozolimskie 148, Warszawa

Zespół